สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ

ลั่นทม

ตะแบกนา

ยี่โถ

ทองอุไร

อโศกอินดีย

มะขาม

ปาล์มเชอร์รี่

เฟื่องฟ้า

พุดซ้อน

ต้นแก้ว

โกสน

ต้นมะม่วง

พุดจีบ

ต้นเข็ม

ปาล์มหางกระรอก

ชวนชม

จันทร์ผา

มะฮอกกานี

แพรเซี่ยงไฮ้

สาละ

กาสะลอง

ต้นราชพฤกษ์

ต้นมะกรูด

ต้นฝรั่ง

ต้นชวนชม

ต้นนนทรี

เตยหอม

ต้นหูกระจง

นางกวัก

ต้นจำปี

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

Logo

Disclaimer: This website was built with Renderforest, however it is NOT managed by Renderforest. 
If you find the content on this website abusive or inappropriate please report right away.